HuidTherapeutisch Centrum Breda

Voor behandeling, preventie, voorlichting & huidadvies

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt onder ‘de huidtherapeut’ verstaan Huidtherapeutisch Centrum met alle nevenvestigingen zoals aangeven op de website en de correspondentie. De huidtherapeut is lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en werkzaam conform de vigerende beroepscode van de NVH.
1.2 In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt’ verstaan degene die de huidtherapeut opdracht geeft tot behandeling.
1.3 In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt’ tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.
1.4 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en de huidtherapeut.
1.5. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval de huidtherapeut voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.
1.6 Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex Boek 7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek) tussen de huidtherapeut en de cliënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van toepassing.
1.7 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Overeenkomst

2.1. De overeenkomst tussen de huidtherapeut en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan de huidtherapeut tot al dan niet geneeskundige behandeling.
2.2 De huidtherapeut is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3. Toestemming

3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst toestemming daartoe aan de huidtherapeut.
3.2 De huidtherapeut kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.
3.3 De toestemming van de cliënt behelst tevens de bevoegdheid van de huidtherapeut om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de hulppersonen namens de cliënt te aanvaarden. De huidtherapeut is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekloosheid van de huidtherapeut.
3.4 In het geval de cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal de huidtherapeut geen behandeling (meer) verricht.

4. Informatie

De cliënt dient de huidtherapeut op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5. Tarieven en zorgverzekering

5.1. Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast.
5.2. De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

6. Betaling

6.1 De cliënt draagt na ontvangst van de factuur van de huidtherapeut zorg voor de volledige betaling binnen 14 dagen na dagtekening op de rekening van de huidtherapeut onder vermelding van het factuurnummer.
6.2 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.
6.3 Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.
6.4 In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. De huidtherapeut is dan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan wettelijke rente en administratiekosten in rekening te brengen. De huidtherapeut is tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn(met inbegrip van buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.
6.5 Bij betalingsachterstand is de huidtherapeut bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot huidtherapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.
6.6 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen de huidtherapeut indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij de huidtherapeut instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
6.7 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigd of de huidtherapeut verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

7. Annulering

7.1 In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk 2 werkdagen tevoren bij de huidtherapeut af te zeggen.
7.2 Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan kan de huidtherapeut het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.
7.3 Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch dan wel schriftelijk worden geannuleerd. De annulering wordt door de huidtherapeut geregistreerd op het moment dat door de cliënt gebeld wordt, deze het antwoordapparaat inspreekt of schriftelijk is ontvangen.

8. Aansprakelijkheid

Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van de huidtherapeut leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door de huidtherapeut afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. De huidtherapeut is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met nakoming van enige verplichting jegens de huidtherapeut.

9. Klachten

9.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door de huidtherapeut, meldt de cliënt dit zo snel mogelijk schriftelijk aan de huidtherapeut De huidtherapeut en cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.
9.2 Indien een oplossing niet mogelijk blijkt, kan de cliënt zich wenden tot de interne klachtencommissie van de NVH: de Patiënten Advies Commissie (PAC). Deze commissie zal bemiddelen tussen de huidtherapeut en de cliënt.
9.3 Mocht de bemiddeling door de PAC niet tot een oplossing leiden, dan kan de cliënt zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici eerstelijn (www.paramedisch.org).

10. Privacy

10.1 In het kader van de privacy wetgeving AVG wijzen wij u op ons privacy beleid wat u kunt vinden op de website.
10.2 Wij registeren uw gegevens in een digitaal/medisch registratie systeem.
10.3 Alle gegevens zijn voor u als betrokkene ten alle tijden op te vragen of in te zien.
10.4 Gegevens worden normaal gesproken minimaal 10 jaar bewaard. Dit in ivm de wetgeving voor medische en paramedische registraties.

11. Consumenten Onderzoek

Huidtherapeutisch Centrum Breda b.v. onderzoekt uw ervaringen met ons bedrijf. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau Qualizorg b.v. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig, vrijblijvend en volledig anoniem. De anoniem gemaakte resultaten kunnen naast het verbeteren van de dienstverlening worden gebruikt voor onder andere:

  • Het leveren van (beleids) informatie aan cliëntenorganisaties, overheid, beroepsgroep en toezichthouders.
  • Het opstellen van keuze ondersteunende informatie voor consumenten.
  • Ter ondersteuning van het zorginkoopbeleid van uw zorgverzekeraar.

Resultaten van het onderzoek zijn anoniem

Qualizorg verzorgt het onderzoek en ziet erop toe dat uw gegevens volledig anoniem worden verwerkt en behandeld volgens de privacy wetgeving (AVG). Wij als huidtherapiepraktijk en uw verzekeraar komen nooit te weten wat u persoonlijk heeft geantwoord. Uw e-mailadres wordt niet gedeeld met derden.

12. Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

13. Toepasselijk recht

Op de tussen de huidtherapeut en de cliënt gesloten overeenkomst, en op de eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14. Wijziging

14.1 De huidtherapeut behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigingen.
14.2 Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één maand (1) na dagtekening van de bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld.
Indien de cliënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd.
Indien de cliënt binnen één (1) maand na dagtekening Van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

Inschrijfnummer KvK.: 58202587
Praktijkcode: 01690

Scroll naar boven